A Szolgáltató adatai:

Vállalkozó neve: RNR Művészeti Ügynökség és Produkciós Iroda Kft.
Székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 40. 1/1.
Cégjegyzékszám: 01-09-392365
Adószám: 01-09-392365
Képviseli: Ridzi Gábor János ügyvezető
E-mail cím: movies@rnr.hu

A tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Magyar Hosting, Websupport Magyarország Kft.
Székhely: Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 1132
E-mail: info@mhosting.hu

A Szolgáltató tekintetében, A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló, 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

A Szolgáltató weboldalának címe:

www.rnr.hu

Fontosabb fogalom meghatározások:

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Szolgáltatás: a Szolgáltató által megvalósításra kerülő alábbi tevékenységek, amely a szerződés tárgyát képezi:
arculattervezés (alap arculat és komplett, nagy arculat igény szerint)
arculattervezéshez kapcsolódóan, igény szerint UI design, azaz a honlap felületének megtervezése (webdesign)
az arculattervezés tartalmazza a brand stratégiát is, tanácsadás formájában
digitális termékek, ez lehet egyedi igény egy adott arculatnak megfelelő kialakítással
digitális sablonok, shop jelleggel, kész sablon anyag megvásárlási lehetőség

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.


Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé.

Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Fogyasztó jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltatótól történő megrendelés, a Szolgáltató által kivitelezésre, tervezésre kerülő arculat, logó és minden egyéb Szolgáltatás igénybevétele, termék megrendelése esetére. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.
A Fogyasztó, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Fogyasztó között. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatási díj, a termék vételára megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Fogyasztó az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a szolgáltatási díj, a termék vételár összegét megfizeti a Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy a Fogyasztó az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. 07. 01. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Fogyasztóra és a Szolgáltatás igénybevételére hatályosak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltató által értékesített termékek (fizikai és online termékek) és az általa megvalósított arculat és logó tervezés, egyéb szolgáltatások kivitelezése.
A Szolgáltató által értékesített termékek megvásárlására, szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki a terméket/szolgáltatást megrendelte, a megrendelés elfogadását a Szolgáltató visszaigazolta, a szolgáltatási díjat, a termék vételárát megfizette a Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

A Fogyasztó a megrendelés, szolgáltatás igénybevétele elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Fogyasztó a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a Felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített Szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

Szolgáltatás igénybevétele:

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Fogyasztó a megrendelését elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Szolgáltató ajánlatát) a Fogyasztó által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle el nem várható okok miatt (pl.: a kommunikáció és az együttműködés nem jön létre, a logót, arculatot már nem készíti, a tevékenységet már nem fejti ki, vis maior, betegség,stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Fogyasztóval, amennyiben pénz vagy árumozgás történt.

Egyedi munkák, arculattervezés, tanácsadás esetén előleget/vázlatdíjat kell fizetni, amely a teljes költség 50%-a. Elállás esetén ez az összeg nem jár vissza a Fogyasztónak.

A Szolgáltató által készített logó és az általa megtervezett arculat a weboldalon (www. susartstyle.hu) megjelenítettek szerint képezik a Szolgáltató és a Fogyasztó közötti szerződés tárgyát.

A weboldalon a „Szolgáltatások” menüpontra kattintva érhetők el az egyes szolgáltatási kategóriák. A szolgáltatás neve alatt találhatók az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes információk. A fényképeken esetlegesen látható elemek nem részei a Szolgáltatásoknak, kivéve, ha az a Szolgáltatás leírásában külön kiemelésre kerül. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Fogyasztó meghatározza a megrendelni kívánt szolgáltatást, a szolgáltatás egyéb jellemzőit a logó színét, formáját, szövegezését, méretét, majd a „Kosárba teszi” a terméket, szolgáltatást.

A weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra kattintva van lehetőség megnyitni a kosarat és megtekinteni annak tartalmát, a megvásárolni kívánt termékeket, a megrendelésre kerülő szolgáltatást, és azok darabszámát. A kosárból kilépve a Fogyasztó a weboldalon tovább folytathatja a termékek áttekintését, vásárlását, szolgáltatások igénybevételét.

A kosár tartalmának megtekintése során, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe a Fogyasztó beírhatja a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „Kosár frissítése” gombot.
Amennyiben a Fogyasztó törölni kívánja a kosárban található termékeket, ezt a mennyiség nullázásával és termék neve előtt található „X” jel megnyomásával teheti meg.

Ha minden megvásárolni kívánt termék, szolgáltatás a kosárba került, a Fogyasztó a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával kezdheti el a megrendelési folyamatot.

A Fogyasztó dönthet arról, hogy regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül rendel a weboldalon. A regisztrált Fogyasztó(k) belépést követően (felhasználónév/e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen nem kell ismét megadni adataikat.

A megrendelő űrlapon kerülnek megadásra a Fogyasztó adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám).

Amennyiben a számlázási és a szállítási adatok eltérőek, abban az esetben a „Szállítás másik címre” rubrikát be kell jelölni és ezt a részt is ki kell tölteni a szállítási adatok megadásával.

A Fogyasztónak lehetősége van megjegyzést írni a megrendelés mellé, ezt az erre szolgáló négyzetbe írhatja bele.

Ezt követően a Fogyasztó kiválasztja a szállítás, majd a fizetés módját.

Majd ezután kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Fogyasztó – a megrendelés elküldésre kerül a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Fogyasztó minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Fogyasztó által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

A Fogyasztó a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezése egy automatikus válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül és ha szükséges, a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában a Fogyasztóval a további információk egyeztetése céljából.

A felek közötti szerződés minden esetben akkor jön létre, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Fogyasztó megrendelését.

A Fogyasztó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

Fogyasztó a vásárlás/megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció és vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Fogyasztó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Fogyasztó által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó számára a vásárlás során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

Egyedi termék, szolgáltatás megrendelésére a Szolgáltatóval való elektronikus levélben (vagy a közösségi oldalon) történő kapcsolatfelvétel során van lehetőség. A termékkel, szolgáltatással kapcsolatos részletek elektronikus levélben kerülnek egyeztetésre, az egyedi termék, szolgáltatás árát és a teljesítés határidejét Szolgáltató szintén ilyen módon közli a Fogyasztóval. Amennyiben a Fogyasztó elfogadja a Szolgáltató ajánlatát, létrejön a szerződéses kapcsolat a felek között. Egyebekben a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak az egyedi termékek, szolgáltatások megrendelésére is.

Ügyfélszolgálat:

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített telefonos elérhetőségén (+), hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00 óráig válaszol a Fogyasztók – megrendelésekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos – kérdéseire.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A megrendelés során a Fogyasztónak folyamatosan lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Fogyasztó módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Fogyasztó a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A megrendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét, illetve a teljesítést. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Fogyasztóval.

A Fogyasztó kötelezettségei:

A Fogyasztó vállalja, hogy megfizeti a megrendelésben foglalt szolgáltatás díját a Szolgáltató részére.

A Fogyasztó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a megrendelés során megadott adatait a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

Szolgáltatási díj:

A szolgáltatási díj összegéről a Szolgáltató weboldalán ad tájékoztatást. A szolgáltatás díja Általános Forgalmi Adót tartalmaz, mert a Szolgáltató ÁFA alanyként végzi tevékenységét.

Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a szolgáltatás fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Fogyasztót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket, jelentkezéseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatási díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a Szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

Fizetési és lemondási feltételek:

A szolgáltatási díj összegét a Fogyasztó átutalással (előre utalással), fizeti meg a Szolgáltató által jogszerűen kiállított számla ellenében- a Szolgáltató részére.
A Szolgáltató a Fogyasztó által a megrendeléskor megadott adatai (név, cím/székhely), és a megrendelt szolgáltatás feltüntetésével számlát állít ki a Fogyasztó részére, melyet a Szolgáltatás megrendelés visszaigazolását követően, legkésőbb 3 (három) munkanapon belül email útján küld meg a Fogyasztó részére.
 A megrendelt szolgáltatás kivitelezés megkezdésének feltétele a szolgáltatási díj a Szolgáltató bankszámlájára (10102093-10312100-01006005) történő beérkezése.

Egyedi munkák, arculattervezés, tanácsadás esetén előleget/vázlatdíjat kell fizetni, amely a teljes költség 50%-a. Elállás esetén ez az összeg nem jár vissza a Fogyasztónak.

Előre utalással történő fizetés: a Fogyasztó a Szolgáltató bankszámlájára utalja a szolgáltatás ellenértékét, a szolgáltatási díj összegét. A Fogyasztó a szolgáltatás igénybevételére, a szolgáltatási díj a Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a megrendelés elküldése), a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Fogyasztó jogosult a megrendelését lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.

Ha a lemondásra több, mint 14 (tizennégy) naptári nappal a szolgáltatás dátumát megelőzően kerül sor, úgy a Szolgáltató a szolgáltatási díj teljes összegét visszautalja a Fogyasztó bankszámlájára.
Ha a lemondásra több, mint 10 (tíz) naptári nappal (de kevesebb, mint 14 (tizennégy) naptári nappal) a szolgáltatás dátumát megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató a részvételi díj 50% (ötven százalék)-ának megfelelő összeget visszautalja a Szolgáltató bankszámlájára.
Ha az időpont lemondására a szolgáltatás dátumát megelőző 10 (tíz) naptári napon belül kerül sor, Szolgáltató nem téríti vissza a szolgáltatási díj összegét.

A Szolgáltató az általa kiválasztott időszakokban kedvezményes vásárlási, megrendelési lehetőséget biztosít a webáruházban Fogyasztók számára. Ilyen jellegű akciók esetén a szolgáltatási díj részben vagy egészben történő megfizetése az internetes felületen a kupon adatainak megadásával is lehetséges. A kupon kódját annak érvényességi idején belül és felhasználási feltételeinek megfelelően a fizetéskor kell beírni a megfelelő mezőbe. Egy megrendelés során Fogyasztónak egy darab kupon beváltására van lehetősége és a kuponok nem vonhatók össze. A kuponok felhasználási feltételeit és egyéb részleteket az aktuális kupon-akció feltételei tartalmazzák.

Teljesítési idő, a szolgáltatási igénybevétele:

A teljesítés időpontja a megrendelt szolgáltatás Fogyasztó részére történő megküldése, átadása, vagy az ahhoz való hozzáférés biztosítása.

Az egyéni Szolgáltatás megkezdése a teljes szolgáltatási díj 50% előleg/vázlatdíj címen, a Szolgáltató bankszámlájára való beérkezését követően kerül sor.

Az egyéni Szolgáltatás átadására a teljes szolgáltatási díj második 50% kifizetését és a Szolgáltató bankszámlájára való beérkezését követően kerül sor.

{A Szolgáltatás kizárólag a teljes szolgáltatási díj Szolgáltató bankszámlájára való beérkezését követően kerül teljesítésre, a termék átadásra, így az itt írt teljesítési határidő az összeg jóváírásának napjától számítandó.}

Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy a megrendelt szolgáltatás elkészítése hosszabb időt vesz igénybe.

Fogyasztó, a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele során a jelszavát, a szolgáltatás hozzáféréséhez szükséges információkat köteles titokban tartani, a szolgáltatási felületet kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

A jelen pontban írt kötelezettségek megsértése miatt a Fogyasztó teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut a Fogyasztó által elkövetett jogsértés, jogosult 100 000- Ft, azaz Százezer forint összegű kötbérről számlát kiállítani a Fogyasztó részére. Fogyasztó köteles a számla összegét 8 (nyolc) napos fizetési határidő figyelembevételével kiegyenlíteni.

Amennyiben a Fogyasztó a Szolgáltató bármely jelen pontban részletezett jogát megsérti, Szolgáltató a továbbiakban nem biztosít számára lehetőséget a szolgáltatás hozzáférésére. Ez esetben Szolgáltató kizárja felelősségét és a szolgáltatás díját nem fizeti vissza a Fogyasztó részére. Szolgáltató ez esetben jogosult továbbá a jelen pontban írt kötbér és egyéb felmerülő kára érvényesítésére is.

A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. Fogyasztó a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18.(tizennyolc) életévét betöltötte.

A Szolgáltató által készített arculattal, logóval kapcsolatos tájékoztatás és felelősségvállalás:

A Szolgáltató által tervezett arculaton, termékeken megjelenhetnek személyes adatok, információk, dátumok, szövegek. Amennyiben Fogyasztó a megrendelés elküldését követően hibát észlel az adatokban, lehetősége van a javítást az arculati terv kiküldését követően két alkalommal díjmentesen igényelni, amennyiben a hibát a megrendelés elküldését követő 24 (huszonnégy) órán belül jelzi Szolgáltató számára. Ezen felüli módosítás esetén Szolgáltató ………25.0000……….Ft + ÁFA, azaz huszonötezer forint + ÁFA munkadíjat számol fel óránként.

Szolgáltató felhívja Fogyasztó figyelmét, hogy a weboldalon elérhető digitális színminták árnyalatai kismértékben eltérhetnek a valós, nyomtatott színárnyalatoktól. Fogyasztó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a színmintákra vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi, elfogadja és rendelését ennek tudatában adja le.

A Szolgáltató által tervezett arculatok, logók egyedi tervezésű termékek, szolgáltatások. A megrendelt arculat, logó és a fényképeken látható arculat, logó között bizonyos mértékű eltérés előfordulhat. Szolgáltató minden esetben törekszik az általa bemutatott arculathoz, logóhoz leginkább hasonló termék készítésére, de teljes mértékű azonosságot nem tud garantálni. Az ilyen esetekből származó reklamációk miatt Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Adatvédelem:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg alapelveit.
A Fogyasztó által megadott személyes adatai tekintetében az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, „GDPR”) alapján adatkezelőnek minősül. Szolgáltató a Fogyasztó személyes adatai tekintetében köteles a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) alapján betartani a személyes adatok kezelésére, forgalmazására vonatkozó rendelkezéseket. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja, a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak teljesítése.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Fogyasztót, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A Fogyasztó ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: RNR Művészeti Ügynökség és Produkciós Iroda Kft.
Cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 40. 1/1.

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A szolgáltatási díjat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A nyilatkozatot a Fogyasztó elküldheti a Szolgáltatónak e-mail útján: movies@rnr.hu, vagy székhelyére címzett postai levél (RNR Művészeti Ügynökség és Produkciós Iroda Kft., 1055 Budapest, Honvéd utca 40. 1/1.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó elállási szándékát legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 14. (tizennegyedik) napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Fogyasztót terheli. Amennyiben a Fogyasztó ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy)naptári napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett szolgáltatás összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhel.

A fenti elállási jog nem illeti meg a Fogyasztót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.
Fogyasztó tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások díjának megfizetését követően elküldje a szolgáltatás eléréséhez szükséges információkat elektronikus üzenet formájában. Az elektronikus üzenet elküldésével a Fogyasztó elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Fogyasztó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.
A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.

Szavatosság és jótállás:

A Szolgáltató az általa előállított termékekre a termék hibája esetén a jogszabályokban rögzített szavatosságot, illetve jótállást vállal.

Hibás a termék, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A megvásárolt termék esetleges hibája esetén a Fogyasztó kellék- vagy termékszavatossági igényt, illetve meghatározott esetekben jótállási igényt érvényesíthet. Az eljárásra a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak.

Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?
A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján?
A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Fogyasztó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Fogyasztó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó kellékszavatossági igényét?
A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított 2 ( két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Fogyasztó. Használt dolog esetén ez a határidő 1(egy) év.

Kivel szemben érvényesítheti a Fogyasztó kellékszavatossági igényét?
A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van a Fogyasztó kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a Fogyasztói kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg az átadáskor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék Szolgáltató általi átadásától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag a Szolgáltatóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A Szolgáltató milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében készített el vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint az átadás időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Fogyasztó. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Jogszabályban előírt kötelező jótállási kötelezettség nem vonatkozik a Szolgáltató által forgalmazott termékekre.

Szavatossági igény bejelentésének módja:

Amennyiben a Szolgáltató által elkészített arculattal, logóval kapcsolatban a Fogyasztó szavatossági jogát kívánja érvényesíteni, azt a szerződéskötés tényét igazoló bizonylat (számla) (vagy annak másolata) bemutatásával tudja megtenni. Az igényérvényesítés történhet személyesen és írásban is (postai vagy elektronikus levél formájában).

Személyes bejelentés:

A Fogyasztó bejelentheti személyesen szavatossági igényét a Szolgáltató székhelyén (RNR Művészeti Ügynökség és Produkciós Iroda Kft., 1055 Budapest, Honvéd utca 40. 1/1.).

A Szolgáltató a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

a Fogyasztó nevét, címét,
szolgáltatás leírását, a szolgáltatás díját
a megrendelés időpontját,
a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a Fogyasztó igényétől eltér, a Szolgáltató ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a Szolgáltató átadja a Fogyasztónak.

Írásban történő bejelentés:

A Fogyasztó bejelentheti szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai úton küldött levélben (RNR Művészeti Ügynökség és Produkciós Iroda Kft., 1055 Budapest, Honvéd utca 40. 1./1.), vagy elektronikus levélben (info@susartstyle.hu).

A levélnek tartalmaznia kell:

a Fogyasztó nevét, címét,
a szolgáltatás leírását, a szolgáltatás díját
a megrendelés időpontját,
a hiba bejelentésének időpontját,
a hiba leírását,
a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt.

Amennyiben a Szolgáltató a Fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 (három) munkanapon belül köteles értesíteni a Fogyasztót.
A Szolgáltató törekszik rá, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze.

Javításra a szolgáltatást a Szolgáltató elismervény ellenében veszi át. Az elismervényen feltüntetésre kerül a Fogyasztó neve, címe, a szolgáltatás azonosításához szükséges adatok.

A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Fogyasztó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban és írásban: postai úton (RNR Művészeti Ügynökség és Produkciós Iroda Kft, szolgáltatás leírását, a szolgáltatás díját.), vagy elektronikus levél formájában (movies@rnr.hu) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Fogyasztó, a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb 30 (harminc) napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a Fogyasztó neve, lakcíme,
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Fogyasztó lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Fogyasztó.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:


Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I.em.111.
Telefonszám: +36 (1) 4882131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: https://bekeltet.bkik.hu/


A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Fogyasztó és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Fogyasztónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Fogyasztó hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
a Testület döntésére irányuló indítványt,
a Fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A 1997. évi CLV fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Online vitarendezés:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Fogyasztók regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz, jelentkezéshez kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha a Fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform elérhetősége:
ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Vegyes és záró rendelkezések:

A Fogyasztó elektronikus megrendelése, jelentkezése feltételezi, hogy a Fogyasztó az elektronikus kereskedelemre és szolgáltatás nyújtásra vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési Szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Fogyasztót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. 07. 01. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK